கனவு எனும் கயிறு அருந்த காத்தாடியாக
அவள் ஒரு மூலையில்…..
தேவை தீர்ந்ததும் கசக்கி வீசப்பட்ட காகிதமாக
அவள் ஒரு மூலையில்…..
சில புலிகளின் பசிக்கு இரையாக
அவள் மறு மூலையில்…..
சிதைவுகளின் சின்னமாக
அவள் வேறு ஒரு மூலையில்….
கண்ணீர் கடலில் மூழ்கிய கப்பலாக
அவள் இன்னும் ஒரு மூலையில்…..
கட்டுப்பாடு எனும் கடப்பாட்டுக்குள் மாட்டிய
அவள் ஒரு மூலையில்……
சம்பிரதாயம் எனும் சுனாமியில் சிக்கிய
அவள் எதோ ஒரு மூலையில்…….
சிறுவர் திருமணம் எனும் சிறை கைதியாக
அவள் எதோ ஒரு மூலையில்…….
திருமணம் எனும் திணிக்கப்பட்ட தீவனத்திற்கு மாடாக
அவள் எங்கோ ஒரு மூலையில்…….
பந்தங்களின் நிர்பந்தத்தில் மாட்டிக் கொண்ட
அவள் இன்னும் எதோ ஒரு மூலையில்………..
புயல் காற்றில் சிக்கிய சிறு செடியாக
அவள் வேறு ஒரு மூலையில்……………
இப்படி உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிலும்
அவள்……. சொல்ல முடியாத வேதனைகளுடன்
செய்யத் துடிக்கும் சாதனைகளுடன்….
ஒவ்வொரு அவளும் காத்திருக்கிறாள்…. அந்த அவளின் விடிவு காலத்திற்காக

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s