கண்ணை பார்த்து பேசுகையில் கழுத்துக்கு கீழ் நீளும் பார்வைகளை அவள் எவ்வாறு தடுப்பாள்?…..

உடைகளின் சரிவுகளில் உடல் வளைவுகளில் வழுக்கும் எண்ணங்களை அவள் எவ்வாறு நிறுத்துவாள்?…..

உணர்வுகளை விட உடலுக்கு முக்கியம் கொடுக்கும் உறவுகளுக்கு அவள் எவ்வாறு புரிய வைப்பாள்?…..

அவளது சாதனைகளை சமையலறைக்குள் முடக்கி விட துடிக்கும் ஆளுமைகளுக்கு அவள் எவ்வாறு பதில் கொடுப்பாள்?….

ஆழ நினைக்கும் அவளை அழ வைத்து பார்க்கும் சமூகத்தை அவள் எவ்வாறு மாற்றுவாள்?…..

எவ்வாறு எவ்வாறு எவ்வாறு???

-அவளிடம் ஒரு நிமிடம்-

நீ பூவின் வடிவில் வளரும் புயல்…

எரிக்கும் சூரியனையும் எரித்து விடும் உன் பார்வையின் கனல்..

உன் வார்த்தைகளின் கூர்மை எந்த வலிமை மிகுந்த ஆயுதத்திலும் இல்லை..

பணிவாய் நடந்து செல்…துணிவாய் நடந்து செல்…

செல்ல வேண்டிய தூரம் அதிகம் என்பதை உணர்ந்து நிதானத்தோடு நடந்து செல்..

தொடங்கிய பயணம் முடிவிடம் அடையும் வரை நிற்காதே என் பெண்ணே!!

தொடர்ந்து முன் செல்!!

~MONI~

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s