உலகில் அவள் ஒரு மூலையில்…….

கனவு எனும் கயிறு அருந்த காத்தாடியாகஅவள் ஒரு மூலையில்.....தேவை தீர்ந்ததும் கசக்கி வீசப்பட்ட காகிதமாகஅவள் ஒரு மூலையில்.....சில புலிகளின் பசிக்கு இரையாகஅவள் மறு மூலையில்.....சிதைவுகளின் சின்னமாகஅவள் வேறு ஒரு மூலையில்....கண்ணீர் கடலில் மூழ்கிய கப்பலாகஅவள் இன்னும் ஒரு மூலையில்.....கட்டுப்பாடு எனும் கடப்பாட்டுக்குள் மாட்டியஅவள் ஒரு மூலையில்......சம்பிரதாயம் எனும் சுனாமியில் சிக்கியஅவள் எதோ ஒரு மூலையில்.......சிறுவர் திருமணம் எனும் சிறை கைதியாகஅவள் எதோ ஒரு மூலையில்.......திருமணம் எனும் திணிக்கப்பட்ட தீவனத்திற்கு மாடாகஅவள் எங்கோ ஒரு மூலையில்.......பந்தங்களின் நிர்பந்தத்தில் மாட்டிக் … Continue reading உலகில் அவள் ஒரு மூலையில்…….