வாய்ப்பு இல்லை ராஜா

வீழ்கிறோம் என்று எண்ணி வருந்தினால் நீர்விழ்ச்சியால் வற்றாத ஜீவநதியாக ஓடி தன் இலக்கான கடலை அடைய முடியாது…..ஒரு நாளிலே பூத்து மடிந்து விடுவோம் என்று வருந்தினால் பூக்களால் மணம் வீசி நம் மனங்களை கவர்ந்திட முடியாது…. வாய்ப்புகளில் இருக்கும் கஷ்டத்தை பார்த்தால் வாழ்க்கையில் சாதித்து விட முடியாது. வாய்ப்புகள் உங்கள் வாசல் கதவை தட்டும் என்று எதிர்பார்த்து வீணாக காலத்தை தள்ளாது உங்களுக்கான வாய்ப்பை நீங்களே உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் வாய்ப்புகள் எப்போதுமே தானாக அமைந்தும் விடாது, … Continue reading வாய்ப்பு இல்லை ராஜா

Good Friday!!

Yes! It's Friday today. usually we are more energetic in Fridays compared to other weekdays because Fridays lead us to a beautiful weekends 😍. #Singapenn wants make you even more energetic by some quotes for this beautiful day. It’s Friday morning mankind! Good vibe, don’t frown and let the monster see you smile!—Napz Cherub Pellazo … Continue reading Good Friday!!

A walk… 🚶‍♀️🚶‍♂️🚶

Do you remember when you go for a walk last time? I'm sure you can't remember even me 😁 after these #COVID19 issues and long lock downs we have struck inside of our home. Also still now most of us working from home. So we have less chance to go for a walk. After reading … Continue reading A walk… 🚶‍♀️🚶‍♂️🚶

Hitler Thoughts

Adolf Hitler!! a most aggressive and brutal personality in this world. A person who is the reason for 2nd world war which killed lots of human life and still we have the affects of that past war. However Hitler is not only a aggressive personality also very intelligent and brave. Whenever I feel fed up … Continue reading Hitler Thoughts

A Happy Day!!!

Believe yourself. You are unstoppable A beautiful day begins with a beautiful mindset Be the reason for someone smiles todayExpect nothing, Appreciate everything The beautiful day about today is that you get better chance than yesterday.Sometimes we are tested. not to expose our weaknesses, to discover our strengths

Good Morning!!

No matter how smooth or how rough this day, God is with you in every step of the way.There is only one person is responsible for the quality of your life, That person is you.Train your mind to see the good in every situations.If you stay positive in a negative situation, Then you win. Wake … Continue reading Good Morning!!